آخرین برگ سفرنامه باران این است , که زمین چرکین است.

سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۲

جشنواره عکس « از ساربوک خریدم »

دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۲

فرش راوند کاشان

یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۱۲

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۱

اکثریت بیش از نود درصدی صاحبان کسب و کار و کارخانجات امروز کاشان نیز از برند،

ارزش آن و زیانی که هر روز کفه ی ترازویش سنگین تر می شود!

همان اندازه سر در می آورند که چوپان های مرق از کاوشگر مریخ...

ادامه

چارلی مانگر

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۷

مانگر می گوید

باید کشف کنی در کجاها برتری داری

و باید در حوزه ی دایره توانایی ات وارد بازی شوی.

ادامه

یا غایه امال العارفین

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۹

21 سال پیش - 21 ماه رمضان - شب قدر

ادامه